Јавен оглас за доставување на понуди за Екскурзија на Пензионерите од Лабуништа

Петок, 06 Јул 2018 | Прочитано 1,497 пати.

Врз Основа на член 5 од статутот, како и програмата на здружението на Лабуништа за огранизирање петдневна екскурзија на пензионерите на море објавува ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ


1. Договорен орган
Назив: Здружение на пензионери Лабуништа
Адреса: Лабуништа
Телефон: 046/791-910 моб:075/506-606 и 070/502-959
zplabunista@yahoo.com


2. Опис на услугата
- петдневна екскурзија во Дурус Република Албанија во период од 01 до 15 септември 2018.


3. Тендерска документација од овој оглас може да се подигне лично кај секретарот на здружението секој работен ден од 12 до 13:00 часот.


4. огласот ќе трае до 25.07.2018


Понудите заедно со целокупната документација се доставуваат до Здружението на пензионери на Лабуништа во одвоени затворени пликови со назнака,, Понуда по јавен оглас за екскурзија на пензионерите ЗП Лабуништа`` и забелешка ,,не отварај``во рок од 5(пет) работни дена од денот на објавувањето.


Здрузение на пензионери Лабуништа.

[назад]
loading...
Коментари