Конкурсот за обука на воени пилоти

Петок, 12 Јул 2019 | Прочитано 138 пати.

Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ во рамките на Министерството за одбрана, денеска го објави Конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување на родот авијација за потребите на Армијата.


Упатуваме повик до сите граѓани државјани на Република Северна Македонија кои имаат желба да станат воени пилоти и кои имаат завршено прв циклус на студии (стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС) и не се постари од 28 години да ги достават потребните документи најдоцна до 01 август 2019 година во Воената академија, Касарна „Гоце Делчев“ - Скопје.


Потенцијалните кандидати во процесот на прием и селекција ќе подлежат на проверки на психофизичката способност, познавање на англискиот јазик, проверка - селекција на земја, проверка - селекција во воздух.


Повеќе информации во врска со објавениот Кокурс може да најдете на веб-страниците на Министерството за одбрана, www.mod.gov.mk и на Воената академија, www.ma.edu.mk.


Сите лица кои ги исполнуваат условите за аплицирање, од одделенијата за одбрана за сите региони во Република Северна Македонија, да се јават во одделенијата за одбрана во местото на живеење за подетални информации околу учеството на презентациите во касарните, но и за селосни информации за огласот.


---------------------------------------------------------------------------


Konkurs për aftësim dhe përkryerje në gjininë e aviacionit


Akademia ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup –( në korniza të Ministrisë së Mbrojtjes), sot publikoi konkurs për pranimin e 8 (tetë) dëgjuesve për aftësim dhe përkryerje profesionale në gjininë e aviacionit për nevojat e Armatës.


Bëjmë thirrje deri te të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë Veriore,të cilët kanë dëshirë të bëhen pilotë dhe kanë të kryer ciklin e parë studimor (më së paku 180 kredi të arritura sipas EKTS) dhe nuk janë më të moshuar se 28 (njëzetetetë) vjet, të bëjnë dorëzimin e dokumenteve të nevojshme më së voni deri më 01.08. 2019 në Akademinë Ushtarake , Kasarna ‘’Goce Delcev’’-Shkup.Kandidatët potencial në procesin e pranimit dhe seleksionimit do t’i nënshtrohen kontrollit për aftësi psikofizike, njohjes së gjuhës angleze, kontroll- seleksionimit në tokë, kontroll- seleksionimit në ajër.


Më shumë informata në lidhje me Konkursin e publikuar mund të gjeni në web-faqen e Ministrisë së mbrojtjes, www.mod.gov.mk dhe të Akademisë Ushtarake www.ma.edu.mk .


Të gjithë individët të cilët i plotësojnë kushtet për aplikim, nga Reparti i Mbrojtjes i të gjithë rajoneve,të paraqiten në Repartin për Mbrojtje pranë vendbanimit përkatës për informata më të detajuara rreth pjesmarrjes në prezentimet e kasarnave si dhe informacionin e plotë mbi njoftimin.

 


 

[назад]
loading...
Коментари